Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti GUMOTEX Coating, s.r.o.

se sídlem Břeclav, Mládežnická3062/3a, PSČ 690 02

identifikační číslo: 07417659

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 108070

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu.

1. Všeobecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti GUMOTEX Coating, s.r.o., se sídlem Břeclav, Mládežnická 3062/3a, PSČ 690 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 108070, upravující v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi GUMOTEX Coating, s.r.o. (dále také jen „prodávající“) a spotřebitelem, tj. osobou, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti či v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující“), a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.gumotexcluny.cz a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

2. Objednání zboží

Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3. Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě; tato lhůta slouží k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být vráceno kompletní a nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající více způsobů dodání zboží, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější způsob dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Vzor pro odstoupení od smlouvy je dostupný ZDE.

4. Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující může zrušit svoji objednávku do 24 hodin před jejím závazným potvrzením. Objednávka musí být zrušena písemně přes email: eshop@gumotex.cz

5. Dodací podmínky

Způsob dopravy:

WEDO

Dopravce doručí vaši zásilku následující pracovní den po dni převzetí zásilky k přepravě.

Cena doručení: 140,– Kč s DPH, v případě dobírky + 30,- Kč s DPH.

V případě nadměrných zásilek je dopravné účtováno dle aktuálních cen dopravních společností.

Při nákupu nad 10 000,– Kč s DPH je doručení v rámci ČR zdarma.

Osobní odběr

Jakmile pro vás budeme mít zboží připravené, oznámíme vám emailem , že si jej můžete vyzvednout v podnikové prodejně Gumotex:

GUMOTEX Coating, s.r.o.

podniková prodejna

Mládežnická 3062/3a

690 02, Břeclav

Otevírací doba pro osobní odběry:

Po – Pá: 8.00 – 16.00 h

Zboží objednané k osobnímu odběru na podnikové prodejně rezervujeme po dobu 5 pracovních dnů, nezaplacené zboží bude poté vráceno do prodeje.

6. Možnosti platby

V našem internetovém obchodě nabízíme tyto možnosti platby:

Na dobírku / zboží zaplatíte hotově nebo kartou při převzetí od dopravce.

Platební kartou – expresní on-line platba / zboží zaplatíte přes platební bránu na e-shopu.

Hotově

Platba v hotovosti je možná na podnikové prodejně při osobním odběru na adrese:

GUMOTEX Coating, s.r.o.

Mládežnická 3062/3a

690 02 Břeclav

zobrazit na mapě

Otevírací doba: Po-Pá: 8.00 – 16.00 h

Prodejna přijímá i platby kartou

7. Dohoda o ceně

Výše kupní ceny je stanovena na základě standardních ceníků prodávajícího nebo dle vyjednání ceny mezi prodávajícím a kupujícím, kdy na ceníkové položky je aplikovaná sleva ve výši stanovené Dohodou o ceně s časovým omezením a výše DPH. Informace o kupní ceně uváděné prodávajícím jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

V případě platby v hotovosti i v případě platby na dobírku je kupní cena splatná nejpozději při převzetí zboží.

Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

8. Přeprava a dodací podmínky

Termín dodání je do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud není uvedeno jinak.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit „zápis o škodě“ za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození zboží během přepravy nese dopravce. Po uzavření škodní události bude zákazníkovi dodán nový výrobek nebo vrácena kupní cena, kterou zaplatil. Kupující stvrzuje podpisem na přepravním listě dopravce, že zboží převzal nepoškozené a v pořádku. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nebude brán zřetel a budou zamítnuty.

V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

9. Reklamační řád

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá ve smyslu ust. § 2161 občanského zákoníku kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v předchozím článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla společnosti GUMOTEX Coating, s.r.o., Reklamační oddělení, Mládežnická 3062/3a, 690 02 Břeclav.

Postup při reklamaci:

⦁ Kupující informuje prodávajícího o reklamaci písemně (poštou, e-mailem) bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo z vad si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady; změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná pouze v případě, že kupující žádal o odstranění vady, která se ukáže býti neodstranitelnou. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, bude mít práva jako při porušení smlouvy nepodstatném. Kupující přiloží do zásilky doklad o koupi a uvede svoji adresu včetně telefonického nebo e-mailového kontaktu za účelem informování o stavu reklamačního řízení.

⦁ Kupující zašle reklamované zboží ve vhodném obalu na reklamační oddělení v sídle prodávajícího na adresu:

GUMOTEX Coating, s.r.o.

Reklamační oddělení

Mládežnická 3062/3a

690 02 Břeclav

-Případně může Kupující reklamovat osobně na podnikové prodejně na stejné adrese (otevírací doba 8-16:00)

Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace zboží, které nebude předáno se všemi součástmi nebo bude nadměrně znečištěno.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.

Pokud je reklamace oprávněná (zboží má vadu/y) má kupující následující práva z vadného plnění:

a) Nemá-li věc vlastnosti uvedené výše v tomto článku (dle § 2161 občanského zákoníku), může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má kupující vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.

b) Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

c) Pokud kupující od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže kupujícímu.

d) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

e) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v občanském zákoníku. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

f) V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu kompletní zboží včetně veškerého příslušenství.

g) Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

h) V případě užívání zboží v rozporu s návodem k použití či obdobného dokumentu odpovídá kupující za vady vzniklé tímto neodborným zacházením, resp. zacházením a užíváním zboží v rozporu s návodem k použití či obdobným dokumentem. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé tímto neodborným zacházením.

10. Další povinnosti a práva smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh kupujícího, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo

s prodávajícím vyřešit přímo. Kupující může podat takový návrh nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. K soudnímu řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím jsou příslušné obecné soudy České republiky.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

11. Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých kupujícím je prodávající.

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, plnění předmětu smlouvy a případného řešení práv z vadného plnění správce zpracovává a uchovává jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující (čl. 6 odst.

1. písm. b) GDPR).

Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje kupujícího dopravci, jehož si kupující za účelem dodání zboží zvolí, a vydavateli platební karty kupujícího za účelem oprávněného zájmu správce na zabezpečení zpracování transakce, pokud bude platba provedena prostřednictvím platební karty.

Kupující je oprávněn:

⦁ získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 GDPR,

⦁ požadovat, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, a s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (čl. 16 GDPR),

⦁ požadovat, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se kupujícího týkají, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR,

⦁ požadovat, aby správce omezil zpracování v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 GDPR,

⦁ získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci osobních údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto údaje předat jinému správci (čl. 20 GDPR),

⦁ z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR).

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje kupujícího o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Správce uloží osobní údaje na dobu nutnou ke splnění smlouvy, po dobu poskytnuté záruky a po dobu vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména předpisů účetních a daňových.

Pokud bude mít kupující pochybnosti o zpracovávání osobních údajů, je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, jenž vykonává působnost dozorového orgánu v oblasti ochrany osobních údajů.

12. Závěrečná ustanovení

Vztah založený kupní smlouvou se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů státu místa bydliště spotřebitele.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování GUMOTEX coating, s.r.o., Mládežnická 3062/3a, PSČ 690 02, Břeclav, adresa elektronické pošty eshop@gumotex.cz, telefon 519 314 142.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 17.02.2022.

PDF obchodní podmínky gumotex.cz